ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI
 
localitatea Sarichioi nr.254, comuna Sarichioi, judetul Tulcea; tel: 0240 563 538; fax: 0240 563 511; e-mail: contact@primariasarichioi.ro       

harta site: Educaţie >>> Şcoala şi elevii

  Şcoala şi elevii  

 

Şcoala şi elevii din comuna Sarichioi       

   Satul dispune de trei localuri în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţa şi şcoala cu clase I-VIII, instituţie care se bucură de un bun prestigiu în rândul comunităţii locale. Biblioteca şcolii numără peste 7000 de volume iar dotarea este bună şi rezultatele elevilor demne de laudă. Priorităţile Primăriei din punct de vedere al învăţământului au ca obiectiv eficientizarea procesului educaţional.


Şcoala Sarichioi


p1-  admin, 08-02-2012   

 

CONSILIUL LOCAL SARICHIOI - HOTĂRÂREA Nr.9 din data de 06.02.2012    

aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care vor fi acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Sarichioi judeţul Tulcea pentru anul şcolar 2011 – 2012       

           Consiliul Local al comunei Sarichioi, judeţul Tulcea, întrunit astăzi 06.02.2012, ora 1200 în şedinţă ordinară, legal constituită, prezenţi fiind 14 consilieri locali din totalul de 15; 

Având în vedere prevederile:
- art.3 şi art.4 din Ordinul nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
- art.105 alin.(2) lit.d din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată ulterior; 
- art.36 alin.(6) lit.a pct.1, art.39 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată ulterior;
Luând în discuţie adresa Scolii cu clasele I – VIII Sarichioi, nr.1940/20.12.2011, înregistrată la instituţia noastră sub nr.9600/20.12.2011;
Ţinând cont de : 
- raportul d-lui Secretar Muscalu Gabriel, înregistrat sub nr.615/31.01.2012 ; 
- nota de fundamentare a d-lui Primar Finoghen Vitali-Cristian, înregistrată sub nr.616/31.01.2012 ; 
Văzând avizul comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local al comunei Sarichioi, judeţul Tulcea;

HOTĂRĂŞTE :

            Art.1. Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care vor fi acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Sarichioi, judeţul Tulcea, pentru anul şcolar 2011 – 2012, după cum urmează: 

Nr.
Crt.

Unitatea Şcolară

Numar burse

Din care:

Cuantum burse

Burse de ajutor social

Burse de performanţă

1.

Şcoala cu clasele I – VIII Sarichioi

19

18

1

1.Bursele de ajutor social – 40 lei/lună.
2. Bursa de performanţă – 100 lei/lună.

2.

Şcoala cu clasele I – VIII Zebil

12

12

-

3.

Total

 31

30

1

            Art.2. Secretarul comunei Sarichioi, judeţul Tulcea va comunica hotărârea Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, d-lui Primar, Şcolii cu clasele I – VIII Sarichioi, Şcolii cu clasele I – VIII Zebil şi o va afişa pentru aducere la cunoştinţă publică .  
p2-  admin, 17-04-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Sarichioi - Toate drepturile rezervate