Descriere

Social cultural

Situatia demografica si ocuparea populatiei

Structura demografică

 Structura pe grupe de vârstă şi sexe

Analiza populaţiei din această perspectivă, pe grupe de vârstă şi sexe, prezintă importanţă deosebită, întrucât ne permite o evaluare demografică, socială şi economică corectă, aceşti

re influenţă asupra natalităţii, mortalităţii, a fertilităţii unei

populaţii, a gradului de ocupare a populaţiei, precum şi asupra mobilităţii acesteia.

 

Grupa de vârstă

0-20 ani (%)

20-65 ani (%)

peste 65 ani (%)

Pop. feminină

13.79

27.94

6.17

Pop. masculină

17.27

29.56

5.77

Pop. totală

31.06

57.5

11.44

    

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe, în comuna Sarichioi, în 1992 (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei la 7 ianuarie 1992)

 

Grupa de vârstă

0-20 ani (%)

20-65 ani (%)

Peste 65 ani (%)

Pop. feminină

11,7

29,77

8,65

Pop. masculină

12,38

30,21

7,29

Pop. totală

24,08

59,98

15,94

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe, în comuna Sarichioi, în 2002 (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei din 2002)

Conform tabelelor, populaţia comunei Sarichioi a fost împărţită în trei categorii semnificative, corespunzătoare populaţiei tinere, adulte şi vârstnice.

Populaţia tânără, în care se încadrează populaţia cuprinsă între 0 şi 20 de ani constituia un procent de 31,06 % în 1992 şi 24,08 % în anul 2002. Tendinţa este de micşorare a procentului populaţiei tinere, fapt generat de scăderea natalităţii populaţiei comunei Sarichioi. Structura pe sexe evidenţiază o populaţie masculină mai numeroasă faţă de cea feminină, mai ales pentru anul 1992.

Populaţia tânără este în cea mai mare parte neproductivă, fiind întreţinută de populaţia adultă, însă deosebit de importantă pentru continuitatea populaţiei în arealul comunei.

Populaţia adultă cuprinde populaţia dintre 20 şi 65 de ani; reprezintă grupa productivă şi de asemenea, reproductivă şi mobilă, fiind cea mai predispusă migraţiilor. La nivelul comunei Sarichioi, situaţia se prezintă în felul următor: în 1992 procentul acestei grupe era de 57,5% şi mai mare în 2002, fiind de aproape 60%. Populaţia adultă ocupă cel mai mare procent în cadrul populaţiei totale, mai mult din jumătatea acesteia, ceea ce se reflectă în procentul mare de populaţie activă. Populaţia feminină adultă până la vârsta de 49 de ani are importanţă pentru fertilitatea, respectiv natalitatea populaţiei.

Populaţia vârstnică cuprinde populaţia ce depăşeşte 65 de ani. Reprezintă populaţia non- productivă, ieşită din sfera de activitate, aceasta depinzând de populaţia adultă. La nivelul comunei asistăm la creşterea procentului grupei vârstnice, de la 11,44 % în 1992 la 15,94 %, adică la un fenomen de îmbătrânire demografică. Acestă tendinţă poate fi apreciată şi vizualizând cele două piramide ale grupelor de vârstă .

Analizând cele două piramide de mai jos, se observă tendinţa de dezechilibrare a proporţionalităţii existente între grupele de vârstă. Asfel, piramida evoluează către o formă de amforă, ceea ce presupune tendinţa de îmbătrânire demografică.

 Sructura populaţiei după gradul de participare la activităţi economice.

Gradul de participare a populaţiei la activitatea economică este evaluat prin rata de activitate. Acest indicator se calculează prin raportarea numărului populaţiei active la populaţia totală şi se exprimă în procente. Rata de activitate depinde foarte mult de dezvoltarea economică a ţării şi a regiunii analizate.

Populaţia activă cuprinde atât populaţia care desfăşoară o activitate economică retribuită (populaţia ocupată), cât şi populaţia aflată în căutarea unui loc de muncă (populaţia neocupată), incluzând salariaţii, muncitorii independenţi, dar şi şomerii sau tinerii în căutarea primului loc de muncă, pentru că şi unii şi ceilalţi sunt potenţiali activi.

 

Pop.activă

Pop.inactivă

Nr.de activi

%

Nr. de inactivi

%

M

2426

28,13

2062

23,91

F

1401

16,24

2736

31,72

Pop. totală

3827

44,37

4798

55,63

Structura populaţiei comunei Sarichioi în 1992, după gradul de participare la activitatea economică. (Sursa datelor: CJS-Recensământul populaţiei la 7 ianuarie 1992)

 

Pop.activă

Pop.inactivă

Nr. de activi

%

Nr. de inactivi

%

M

1868

25

1848

24,8

F

795

10,7

2946

39,5

Pop. totală

2663

35,7

4794

64,3

Structura populaţiei comunei Sarichioi în 2002, după gradul de participare la activitatea economică. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei şi aşezărilor din 2002)

Din Tabelele 10 şi 11 se constată o scădere a populaţiei active în 2002, când se înregistrau 35,7 % din populaţia totală, faţă de 1992, când în perioada ulterioară regimului comunist se înregistra o populaţie activă de 44,37 %. Cauza acestei scăderi o reprezintă creşterea şomajului în rândul locuitorilor comunei şi a diminuării participării populaţiei feminine la activitatea economică, ca urmare a desfiinţării CAP-urilor după căderea comunismului. Aceste date statistice privesc doar populaţia salariată sau declarată, însă există un număr mare de muncitori zilieri, care lucrează la negru, fie pe şantierele de construcţii din ţară şi un număr semnificativ (din intervievarea populaţiei locale) din afara graniţelor ţării, fie lucrează sezonier, în agricultură (în special femeile).

Populaţia inactivă cuprinde persoanele care nu au atins încă vârsta adultă sau care sunt în curs de formare, cum sunt studenţii, militarii în termen, femeile casnice, pensionarii, rentierii. Procentul populaţiei inactive se menţine ridicat, apropiindu-se de cel specific ţărilor subdezvoltate, 60-70 %. Astfel, pentru comuna Sarichioi, în 1992 acesta este de 55,63 %, iar pentru 2002, aproape 65%.

Femeile reprezintă un procent mult mai ridicat (39,5 %). Totuşi, femeile din mediul rural, inclusiv în arealul analizat, duc o viaţă foarte grea. Rata de activitate feminină este determinată în mare măsură de factori culturali, de statutul femeii în societate, de tradiţie sau de religie, precum şi de nupţialitate, fertilitate, existând o corelaţie între ciclul de viaţă familială şi tipul ratelor de activitate.

Structura populaţiei după gradul de participare la activitatea economică în comuna Sarichioi în 1992. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei la 7 ianuarie 1992)

 

Structura populaţiei după gradul de participare la activitatea economică în comuna Sarichioi în 2002. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei şi aşezărilor din 2002)

 Structura populaţiei în funcţie de sectorul de activitate economică

În funcţie de activitatea economică practicată, populaţia activă este divizată în trei sectoare:

    • sectorul primar, ce cuprinde activităţi legate de agricultură, silvicultură, pescuit;

    • sectorul secundar, care cuprinde activităţi legate de industrie şi construcţii;

    • sectorul terţiar, cu activităţi din sfera comerţului, a transportului şi serviciilor.

1992

Sectorul primar

Sectorul secundar

Sectorul terţiar

nr.de persoane

%

nr. de persoane

%

nr. de persoane

%

M

1219

31,88

692

18,08

515

13,46

F

982

25,66

127

3,38

292

7,63

Pop. totală

2201

57,54

819

21,46

807

21,09

2002

 

Pop. totală

1138

55,8

458

22,5

443

21,7

Structura populaţiei în funcţie de sectorul de activitate în comuna Sarichioi în perioada 1992- 2002.(Sursa datelor: DJS-Recensămintele populaţiei din 1992 şi 2002)

sectorul primar sectorul secundar sectorul terţiar

Sructura populaţiei în funcţie de sectorul de activitate în comuna Sarichioi în 2002. (Sursa datelor: DJS-

Recensământul populaţiei şi aşezărilor din 2002)

Sectorul primar ocupă cea mai mare pondere în cadrul sectoarelor de activitate, 57,54 % în 1992 şi 55,8 % în 2002, ceea este specific mediului rural. Populaţia comunei Sarichioi se ocupă în primul rând cu agricultura, apoi cu pescuitul şi silvicultura. O uşoara micşorare a acestui sector se

datorează schimbării sectorului de activitate a populaţiei. De asemenea, cea mai mare parte din populaţia feminină activă figurează în acest sector de activitate (Tabel 12).

Sectorul secundar şi sectorul primar au proporţii aproximativ egale în cei doi ani luaţi ca reper, 1992 şi 2002, fiind de aproximativ 21 %. Sectorul secundar înregistreză o creştere, ca urmare a înfiinţării unor mari firme în domeniul construcțiilor,mai ales în localitatea Sarichioi.

2. 3. Structura etno-culturală a populaţiei

Comuna Sarichioi cunoaşte o anumită diversitate în ce priveşte naţionalitatea, limba vorbită, religia, obiceiurile şi tradiţiile. Asemenea diferenţe existente printre locuitorii comunei Sarichioi le vom analiza în continuare, folosindu-ne de datele statistice privind arealul analizat.

 Structura etnică a populaţiei

Structurile comunităţilor etnice prezintă un caracter istoric, împlinit pe fondul unor elemente comune ce definesc conţinutul noţiunii de etnie. Trebuie precizat că la baza oricărei etnii stau: limba, graiul comun specific unui teritoriu bine determinat, la care se adaugă aceleaşi obiceiuri, tradiţii culturale, aspiraţii comune şi conştiinţa urmaşilor, apoi structura psihică şi conţinutul activităţilor economice. Fiecare ansamblu etnic îşi are de obicei propriul şi singurul spaţiu etnic. Alteori, unele etnii, din cauza unor vicisitudini ale vremurilor au părăsit teritoriile etnice şi au prosperat la distanţe mari, formîndu-se ca minorităţi etnice. Aceste etnii, au statutul de minorităţi conlocuitoare. N.Ilinca (1999)

Grupele etnice sunt definite ca subpopulaţii ale căror membrii au caracteristici comune, cum ar fi limba, religia, rasa, valorile culturale, originea, ca şi o moştenire culturală în ceea ce privesc obiceiurile şi tradiţiile.

Localitatea

total

români

ruşi- lipoveni

maghiari

germani

ţigani

ucrainen

turci

bulgari

Sarichioi

4264

268

3989

3

4

Enisala

1258

1255

2

1

Sabangia

727

725

2

Visterna

523

521

1

1

Zebil

1853

1840

1

5

1

5

1

Comuna Sarichioi

8625

4609

3995

8

1

2

4

5

1

Structura etnică a populaţiei comunei Sarichioi în 1992. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei la 7 ianuarie 1992)

După cum se observă din Tabelul 13., locuitorii comunei Sarichioi se împărţeau în 1992 în români şi ruşi-lipoveni, cei din urmă fiind stabiliţi la Sarichioi. Rar se întâlnesc şi alte minorităţi: maghiari, germani, ţigani, ucrainieni, turci şi bulgari. Această structură se datorează migraţiilor, în primul rând, putem aminti în acest sens imigrarea ruşilor din zona Donului şi a Kubanului, în sec.XVIII şi stabilirea acestora pe malul Lacului Razim. Stabilirea românilor în special la Sarichioi, la 1940, se reflectă în cei 268 de români existenţi aici. Bulgarii au fost destul de mulţi în trecut, în 1992, însă numărul lor s-a limitat la unul singur.

Faţă de anul 1992, nu se remarcă schimbări majore în structura populaţiei comunei Sarichioi în 2002(vezi tabelul de mai jos).

 

total

români

ruşi

lipo- veni

maghiar

rromi

germani

ucraineni

turci

bulgari

Comuna Sarichioi

7457

4027

1250

2167

1

6

1

2

1

2

Structura etnică a populaţiei comunei Sarichioi, în 2002. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei şi aşezărilor din 2002)

Proporţiile diferitelor grupe etnice au rămas aproape neschimbate. Trebuie să precizăm faptul că ruşii şi lipovenii reprezintă aceeaşi etnie, această confuzie creându-se la recensământul populaţiei din 2002, când populaţia de etnie ruso-lipoveană nu ştia cum să se declare.

români ruşi-lipoveni alţii

Structura etnică a populaţiei comunei Sarichioi la 1992. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei la 7 ianuarie 1992)

români ruşi-lipoveni alţii

Sructura etnică a populaţiei comunei Sarichioi în 2002. (Sursa datelor: DJS-Recensământul populaţiei şi aşezărilor din 2002)

Structura populaţiei pe confesiuni religioase

Importanţa studierii religiei în cadrul studiului de faţă derivă din influenţa pe care o are religia asupra modului de viaţă al populaţiei, precum şi anumite caracteristici demografice sau sociale.

Majoritatea locuitorilor comunei Sarichioi sunt de credinţă ortodocşi, cu o mică precizare şi anume faptul că ruşii lipoveni sunt ortodocşi de rit vechi, adică au în vedere calendarul iulian. Acest fapt este evidenţiat şi în tabelele de mai jos.

Printre celelalte religii ce figurează între locuitorii comunei, amintim în primul rând religia adventistă, cu aproape 60 de adepţi în 2002, apoi religia romano-catolică, reformată, baptistă, penticostală, musulmană, evanghelică, unitariană a căror adepţi sunt într-un număr nesemnificativ.

Diferenţele semnificative ce apar între anii 1992 şi 2002 se datorează nu trecerii într-o altă religie a populaţiei, ci scăderii numărului de locuitori, ca urmare a schimbării domiciliului şi a unui spor natural negativ.

Localitate

total

ortodocşi

creştini

de rit vechi

romano- catolici

reformanţi

Baptişti de ziua a 7-a

Penticostali

adventişti

musulmani

Comuna Sarichioi

7457

3991

3399

4

1

5

1

53

1

 

 

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.